Η Διοίκηση της Εταιρίας «TEFEL LIGHTING IKE», η οποία δραστηριοποιείται ως εταιρεία στην "ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ" δηλώνει ότι όσον αφορά την πολιτική της εταιρείας μας, θεωρούμε ότι συνίσταται στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, με σκοπό την τεκμηρίωση της αξιοπιστίας τους και την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών.

Πεπεισμένοι για την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης του επιπέδου ποιότητας στην παροχή των υπηρεσιών μας, δηλώνεται ότι η εταιρεία μας, δεσμεύεται για την εγκατάσταση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ποιότητας στις εγκαταστάσεις της σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 14001:2015 και ISO 9001:2015 για την τήρηση των παρακάτω αρχών που συνιστούν την πολιτική της εταιρείας μας:

  • Στην πιστή εφαρμογή και στην συνεχή βελτίωση του συστήματος σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και το εγχειρίδιο του συστήματος.
  • Σην βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της Εταιρίας.
  • Στη συνεχή ενημέρωση, παρακολούθηση και εναρμόνιση με εθνική και κοινοτική νομοθεσία σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών.
  • Στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων που διατίθονται και εμπορεύονται από τη "TEFEL LIGHTING IKE", αντιμετωπίζοντας βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών, έγκαιρα και έγκυρα παράπονα ή ενστάσεις.
  • Στην συνεχή εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού της εταιρείας, σε θέματα που αφορούν αφενός την αποτελεσματική λειτουργία των Συστημάτων Διαχείρισης και αφετέρου την ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα ποιότητας αλλά και του περιβάλλοντος.
  • Στην θέσπιση σε ετήσια βάση συγκεκριμένων, μετρήσιμων και εφικτών στόχων η υλοποίηση των οποίων αποτελεί δέσμευση για την εταιρεία και υποχρέωση για το προσωπικό.
  • Η εταιρεία δεσμεύεται για την πρόληψη της ρύπανσης και της προστασίας του περιβάλλοντος.
  • Στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων και στην προστασία των εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου μέσα στο οποίο λειτουργεί, υιοθετώντας ασφαλείς μεθόδους και διαδικασίες λειτουργίας, τόσο για τις συνήθεις εργασίες όσο και για περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών.
  • Στη διάθεση των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή της πολιτικής του οργανισμού καθώς και των αντικειμενικών σκοπών και στόχων που έχουν τεθεί από τη διοίκηση και στηρίζουν την εν λόγο πολιτική.