Εάν τα εμπορεύματα αποδειχθούν ελαττωματικά από διεθνείς εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές, θα επισκευάσουμε ή θα παράσχουμε αντικατάσταση αν κριθεί απαραίτητο για περίοδο 5 (πέντε) ετών από την ημερομηνία του τιμολογίου μας. Επίσης, εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών (όχι απαραίτητα ίδιων τύπων) για αυτά τα προϊόντα. Ωστόσο, αυτή η εγγύηση είναι άκυρη σε περίπτωση που το ελάττωμα οφείλεται σε:

 • Χρήση μη συναρμολογημένων μερών του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες της BEL LIGHTING – TEFEL (τμήμα Α & τμήμα Β).
 • Τη χρήση οποιονδήποτε ανταλλακτικών ή αξεσουάρ εκτός από εκείνων που συνιστά η BEL LIGHTING – TEFEL ή αποδεδειγμένης κακής χρήσης του εξοπλισμού ή βλάβης, που προήλθε από διακυμάνσεις του ηλεκτρικού δικτύου πέραν του επιτρεπτού ορίου, που ορίζει ο κατασκευαστής και των ορίων, που θέτει η ΔΕΗ.
 • Απρόσεκτη τοποθέτηση μη σύμφωνη με το φύλλο οδηγιών εγκατάστασης του προϊόντος, κακή λειτουργία, μη συντήρηση.
 • Φθορά κατά τη μεταφορά, την εγκατάσταση ή τη μετεγκατάσταση του προϊόντος.
 • Φθορά που πραγματοποιήθηκε κατά την εγκατάσταση λόγω μη συμμόρφωσης με τις σχετικές οδηγίες εγκατάστασης (ειδικό φύλλο οδηγιών εγκατάστασης) και χρήσης του προϊόντος ή άλλου τεχνικού εντύπου της BEL LIGHTING - TEFEL.
 • Φθορά που έχει προκληθεί στην προσπάθεια επισκευής ή μετατροπής προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένα συμβαλλόμενα μέλη.
 • Αντικατάσταση ή χρήση μη περιλαμβανομένων μερών, όπως φωτεινών διόδων (LED), μετασχηματιστών, συστημάτων έναυσης, καλωδίων εφοδιασμού κ.ά
 • Φθορά που προκλήθηκε από τη χρήση των προϊόντων σε χώρους με θερμοκρασία ή τάση υπερβαίνουσα τις οριακές τιμές.
 • Φθορά που οφείλεται σε μη συντήρηση.
 • Φθορά που οφείλεται σε λανθασμένη συντήρηση βάσει των τεχνικών φυλλαδίων της BEL LIGHTING - TEFEL ή του καταλόγου της BEL LIGHTING - TEFEL.

Επίσης είναι σαφές ότι η TEFEL δεν είναι υπεύθυνη και κατά συνέπεια δεν μπορεί να καλύψει με την εγγύησή τις ζημιές ή έξοδα τα οποία σχετίζονται με:

 • Αλλοίωση ή μείωση της φωτεινότητας των φωτεινών διόδων(LED)μέχρι μιας ένδειξης της τάξεως του 0,6% για 1000 ώρες χρήσης.
 • Οποιοδήποτε κόστος που δεν συνδέεται άμεσα με την παραγωγή του προϊόντος, όπως για παράδειγμα έξοδα για τη μετακίνηση, την απεγκατάσταση, την τοποθέτηση ή και επανατοποθέτηση, την απώλεια απόλαυσης/αισθητικού αποτελέσματος, καθώς και έξοδα λόγω ενόχλησης ή απώλειας της αισθητικής απόλαυσης ενώ το προϊόν βρίσκεται υπό επισκευή ή δεν είναι διαθέσιμο ή σε όποια άλλη κατάσταση δεν ορίζεται από την παρούσα εγγύηση.
 • Έξοδα μεταφοράς του προϊόντος στην έδρα της TEFEL και επιστροφής από την TEFEL στον αποστολέα.

Τέλος, η εγγύηση δεν περιλαμβάνει κάποιες εξαιρετικές συνθήκες που αναφέρονται κατωτέρω και σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, η BEL-LIGHTING - TEFEL δεν έχει καμία υποχρέωση ευθύνης. Έκτακτα καιρικά ή άλλα φαινόμενα όπως: Πυρκαγιά, βροντή, διαρροή νερού ή πλημμύρα, χείμαρρο, καταιγίδα, ανεμοστρόβιλος, σεισμός, έκρηξη που προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο, τρομοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορά, περιστατικά οχημάτων, διάρρηξη, απεργία, διακοπή εργασίας κλπ. τρίτων και σε περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων.

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για τα προϊόντα της εταιρείας BEL LIGHTING & TeFeL lighting, τα οποία έχουν παραχθεί στην ευρωπαϊκή αγορά, έχουν αγοραστεί μόνο από επαγγελματίες πελάτες και έχουν τοποθετηθεί από επαγγελματίες ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες.

Σε περίπτωση απαιτούμενης επιδιόρθωσης οποιουδήποτε προϊόντος, εντός χρονικού ορίου 5ετίας, η BEL LIGHTING - TEFEL θα φροντίσει να έχει απόθεμα, το οποίο να καλύψει οποιαδήποτε πιθανή ανάγκη επιδιόρθωσης. Σε περίπτωση που η εταιρεία θεωρήσει ότι το προϊόν δεν είναι επιδιορθώσιμο ή πως η επιδιόρθωσή του δεν αποτελεί συμφέρουσα λύση, δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να αντικαταστήσει το προϊόν με το ίδιο ή αντίστοιχο αυτού. Κάθε εξάρτημα ή προϊόν, το οποίο θα αντικαθίσταται, θα φέρει πάνω του τη σφραγίδα της BEL LIGHTING.